مصاحبه تصویری سرپرست بیست و هشمتمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان