راهنمای ثبت نام و عضویت در جامعه دندانسازان ایران از طریق وبسایت

راهنمای ثبت نام و عضویت در جامعه دندانسازان ایران از طریق وبسایت جامعه  برای شرکت در طرح مشارکت صنفی و استفاده از مزایای عضویت در جامعه دندانسازان ایران

راهنمای ثبت نام و عضویت در جامعه دندانسازان ایران از طریق وبسایت جامعه  برای شرکت در طرح مشارکت صنفی و استفاده از مزایای عضویت در جامعه دندانسازان ایران

فیلم اموزشی  راهنمای عضویت در جامعه دندانسازان ایران از طریق سامانه جامعه ، 

امکان عضویت در جامعه دندانسازان ایران و  ,شرکت در طرح انسجام صنفی  از طریق سامانه جامعه همچنین  پرداخت حق عضویت سالانه و بهرمندی از مزایای  عضویت در جامعه دندانسازان ایران