جلسه هیات مشترک هیات مدیره جامعه دندانسازان ایران با هیات مدیره شعبه اصفهان

جلسه تعاملی بین هیات مدیره جامعه دندانسازان ایران و هیت مدیره شعبه اصفهان

 

جلسه تعاملی  بین هیات مدیره جامعه دندانسازان ایران و هیت مدیره شعبه اصفهان