مصاحبه رئیس هیات مدیره جامعه دندانسازان ایران

مصاحبه رئیس هیات مدیره جامعه دندانسازان ایران در مورد جلسه با هیات مدیره شعبه اصفهان