در این صفحه برنامه های اموزشی مهارتی  که توسط اساتید برجسته در جامعه دندانسازان ایران  برگزار می شود  به اطلاع اعضا ی محترم  جامعه دندانسازان و همچنین همکاران علاقمند میرسد 

 اعضا ء محترم  میتوانند نیاز های اموزشی خود و  نظرات خود را برای برگزاری کلاسهای  اموزشی -مهارتی  در انتهای همین صفحه  بیان کنند

کمیته اموزش - جامعه دندانسازان ایران