مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) روز پنجشنیه مورخ 14/02/1396

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم جامعه دندانسازان ایران میرساند ؛ مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) روز پنجشنیه مورخ 14/02/1396 در دفتر جامعه برگزار خواهد شد.
 [ آگهی دعوت در تاریخ 19/01/1396 در روزنامه اطلاعات چاپ گردیده است .]
 لازم به ذکر می باشد که به تصریح اساسنامه اعضایی حق رأی خواهند داشت که حق عضویت (سال 95 ) را پرداخت نموده باشند؛ بدین ترتیب جهت تبعیت از اصول قانونی از حضور افرادی که فاقد کارت عضویت معتبر سال 95 باشند، ممانعت بعمل خواهد آمد.
 فلذا از اعضای محترم که احساس مسئولیت نموده ؛ و به وظایف خطیر صنفی خود آگاه هستند، دعوت میگردد در فرصت باقیمانده نسبت به انجام مراحل کار و دریافت کارت عضویت اقدام نمایند.