مصاحبه ریاست هیات مدیره جامعه دندانساران ایران در مورد مجمع عمومی سالانه ۱۳۹۸

دعوت به شرکت در مجمع عمومی سالانه و همچنین دعوت و مشارکت اعضای جامعه برای مشارکت در انتخاب روز دندانساز 

مصاحبه جناب اقای منوچهر رشوند در مورد دعوت به شرکت در مجمع عمومی سالانه و همچنین دعوت و مشارکت اعضای جامعه برای مشارکت در انتخاب روز دندانساز