مجمع عمومی سالانه (نوبت اول ) 96/02/14   اعضابرگزار نشد

متاسفاته مجمع عمومی سالانه (نوبت اول ) 96/02/14 به دلیل به حد نصاب نرسیدن   نصف بعلاوه  یک  اعضابرگزار نشد

از تمامی محترم دعوت میشود در مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ    96/03/04  شرکت نمایند ءیاداوری میشود که  مجمع عمومی نوبت دوم با هر  تعداد از اعضا قابل برگزاری میباشد

 لازم به ذکر می باشد که به تصریح اساسنامه اعضایی حق رأی خواهند داشت که حق عضویت (سال 95 ) را پرداخت نموده باشند؛ بدین ترتیب جهت تبعیت از اصول قانونی از حضور افرادی که فاقد کارت عضویت معتبر سال 95 باشند، ممانعت بعمل خواهد آمد.
 فلذا از اعضای محترم که احساس مسئولیت نموده ؛ و به وظایف خطیر صنفی خود آگاه هستند، دعوت میگردد در فرصت باقیمانده نسبت به انجام مراحل کار و دریافت کارت عضویت اقدام نمایند.