بسمه تعالی
اطلاعیه 
جهت استحضار همکاران ارجمند به عرض می رساند در ادامه مطالبات و پیگیری های لازم ، پاسخ سازمان امورمالیاتی کشور از طریق معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به جامعه دندانسازان ایران طی نامه ای به شرح زیر تقدیم میگیردد.

                                                                             هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران