شماره 33  نشریه دانش و هنر پروتز دندان منتشر شد. 

در این شماره مطالبی در باره

پرس سرامیک و اباتمنت های بی رنگ

تاثیر تکنیک های پالیش مکانیکی و شیمیایی بر سطوح اکریلی

پروسه کامل درمان دیجیتالی برای بیمارن بی دندان

تازهای دندانپرشکی و دندانسازی  

 این مطالب با  کمک  همکاران  این شماره آقای مهدی عبدی ، امید میر جوادی ، مهرداد وفاپور سعید حاجی هاشمی خانم ها فاطمه باقری پور ، نسرین خیری ، مریم تبریزی برای    همکاران تهیه شده 

 همکاران عزیز  برای دریافت نشریه  می توانند به وبسایت جامعه مراجعه کرده و با عضو شدن در ان نشریه را به رایگان  به ادرس خود دریافت کنند