در این شماره مطالبی در باره

اکلوژن – ارتیکولاترها – فیس بو

تاریخچه دندانسازی و پروتز دندان

آنالیز مدل

مواد قالبگیری

این مطالب با کمک همکاران این شماره آقایان : محمد اعظم مسعودی زاده ، احمد نیک زاد ، فرید هاشم نژاد ، مجتبی نریمان ، فرهاد الماسی خانما محدثه تنها و پریسا بازی پور برای همکاران تهیه شده