شماره 35  نشریه دانش و هنر پروتز دندان منتشر شد 
در این شماره مطالبی درباره
 روشهای  آماده سازی  بیولوژیکی
خطرات شغلی در لابراتوار پروتز های دندانی
تاریخچه دندانسازی و پروتز دندان 
نظریه هوش گاردنر
این مطالب با کمک همکاران  این شماره آقایان : محمود مقدم ، محمد اعظم مسعودی زاده ، احمد نیک زاد ، فریدون داور ، علی شیاری ، فرید هاشم نژاد ، مجتبی نریمان ، محمد امین زکی پور خانمها محدثه تنها و پریسا بازی پور، مریم زارع پور ، آرمیتا خرمی برای  همکاران تهیه شده