مصاحبه با تعدادی از اساتید شرکت کننده در جلسه شورای علمی  کنگره ۲۸ پروتز دندان