بسمه تعالی

گزارش برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم )سال 1400)

جلسه  در تاریخ 1400/03/27   در محل سالن همایش های نور( مسجد نور ) واقع در میدان فاطمی  برگزارگردید.

در ساعت 9:50 با قرائت قران جلسه رسمیت یافت  و رئیس هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران شروع به صحبت کرده و تشکر و خوشامد گویی ازطرف هیأت مدیره را بیان نمودند  و از حاضرین که  قصد کاندید شدن را ندارند برای تشکیل هیأت ریسه  مجمع سالانه دعوت بعمل آوردند.

هیأت ریسه  متشکل از   آقایان چاقری  - سید مقدسی  - آذین - مصدق  تشکیل  گردید و به سرعت وارد  مرحله انجام دستور جلسه شدند . ریاست محترم هیأت رئیسه جناب آقای چاقری مورد شرایط زمانی و دستور جلسه توضیحاتی را مطرح نمودند و از جناب آقای رشوند برای ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره دعوت نموند.

  سپس ریاست هیأت مدیره گزارش عملکرد یکساله را قرائت فرمودند و بعد از آن خزانه دار محترم جامعه  جناب آقای ابوالقاسم نیز گزارش مالی یکساله را ارائه دادند.  

بعد از آن از نماینده بازرسان محترم نیز به جهت ارائه گزارش خود از بازرسی های یک ساله دعوت بعمل آمد.

در ادامه افزایش تعرفه حق عضویت سالانه مطرح گردید که به پیشنهاد هیأت مدیره 5.000.000 ریال برای سال 1400 مطرح گردید که با اکثریت آرا تصویب گردید .

سپس نوبت به انتخابات هیأت مدیره و بازرسان جدید فرا رسید  و از حاضرین جهت کاندید شدن در هیأت مدیره و بازرسین دعوت بعمل آمد که پس از انتخابات و رای گیری نتیجه به شرح زیر به دست آمد .

 

نتیجه رأی گیری اعضای هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا
١- اقای اسحاق امامی  

٢- اقای جواد رحمتی 

٣- اقای جواد رضایی

 ٤- اقای امیراحمد محمدتقی پورگلدوز

٥- اقای محمد اعظم مسعودی زاده

 ٦-اقای  امیر منگلی

 ٧- اقای احمد نمازی

* همچنین آقایان .محمد فرمانی  ، فرهاد تاج زاده  و علی گندمی  بعنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره انتخاب شده اند.

نتیجه رای گیری اعضا بازرسان به ترتیب حروف الفبا

1- آقای علیرضا ابوالقاسم

2- آقای حمید حدادیان

3-آقای مصطفی حیدری

* آقایان کاظم اسدی و روح الله اسدی پور نیز بعنوان اعضاء علی البدل بازرسان انتخاب شده اند.